Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει και αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την χρήση υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «JD Outsourcing», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής οδός Παλλάδος Αθηνάς & Τήνου 1 με Α.Φ.Μ. 800523808 ΔΟY ΠΑΛΛΗΝΗΣ, (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία» ή «JDO»), σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός» ή «GDPR»).

1. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή «GDPR»

Η JDO δεν συλλέγει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Η JDO συλλέγει προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που ο χρήστης δηλώνει αυτά τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. μέσω του εντύπου ‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1’). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης χρησιμοποιούνται από την JDO π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επικοινωνία μαζί του ή επεξεργασία και εκτέλεση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Η JDO συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Η JDO μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του Πελάτη, αν ο Πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της JDO και διαβιβάσει κατά την επικοινωνία προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στην JDO και χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του αιτήματος του Πελάτη.

Η JDO, μπορεί κατά διαστήματα, τα οποία δεν είναι εκ των προτέρων καθορισμένα, να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνομιλίες, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο διακινείται μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η JDO δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση και δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση απλή ή συκοφαντική, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας, παράλειψη οποιουδήποτε είδους, βωμολοχία, διακίνηση πορνογραφικού υλικού, που τυχόν εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα ή αναμεταδίδεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέσω εφαρμογών της ιστοσελίδας (web chat κλπ).

Η εφαρμογή web chat υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας smartsupp.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις εξής ιστοσελίδες:

https://www.smartsupp.com/help/privacy/

https://www.smartsupp.com/help/terms/

Η JDO μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

  • για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησής σας για τη σύμβαση αυτή,
  • για την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας (π.χ. υποβολή ερωτήσεων για τη γνώμη σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας),
  • για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε,
  • για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων,
  • για να διεξάγουμε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες και
  • για να εκτελούμε τη σύμβασή μας με τρίτους συνεργάτες, για υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει.

Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών από τον απαιτούμενο, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

Η JDO διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους ανωτέρω σκοπούς για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση του υποκειμένου της επεξεργασίας με την JDO ή την τρίτη εταιρεία. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα που τηρούμε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας είναι για την τήρηση αρχείου που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας. Εφόσον η τήρηση των δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, δεν θα τηρούμε δεδομένα πέραν της ανάκλησής αυτής.

Εάν υπάρχει λόγος να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως στην περίπτωση νομικών ζητημάτων, δικαστικής διαμάχης ή άλλης αιτίας θα σας ενημερώσουμε ειδικώς.

2.Οι υπηρεσίες της JDO δεν απευθύνονται σε ανηλίκους

Η πολιτική της JDO είναι να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όταν απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, τη χρήση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων ανηλίκων.

3.Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

Θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου η JDO να χρησιμοποιήσει, τα στοιχεία σας για το σκοπό της αποστολής διαφημιστικού υλικού για τις υπηρεσίες της, ειδικότερα διαφηµιστικά µηνύματα με οποιοδήποτε μέσο (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, SMS κτλ.) για τις υπηρεσίες  της εταιρείας.

4.Χρήση Google Analytics

Η εταιρεία μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί  Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Google, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα:

https://policies.google.com/privacy.

5.Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η JDO επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αξιόπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας τους, ως αυτή σας γνωστοποιείται.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας εντός και εκτός Ε.Ε. με σκοπό την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών μας. Σε όλες τις περιπτώσεις θα τηρούμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώνουμε ειδικώς.

6.Δικαιώματα πρόσβασης, ανάκλησης συγκατάθεσης, αντίρρησης, διόρθωσης, φορητότητας, δικαίωμα στη λήθη

Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και να ζητήσετε πρόσβαση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχετε γνωστοποιήσει στην JDO αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα».

Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε πλέον ή έχετε αντίρρηση να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που έχετε γνωστοποιήσει στην JDO, μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]   με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα-Αντίρρηση-Ανάκληση-Λήθη».

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα στοιχεία σας, στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα- Διόρθωση».

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την JDO σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Για την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας, μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]  με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα-Φορητότητα».

7.Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την JDO με βάση την παρούσα διαδικασία, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

8.Διαχείριση και Προστασία

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της JDO υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η JDO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των χρηστών των υπηρεσιών της.

Παλλήνη Αττικής, 21/05/2018